Tâm Linh

Giải thích ý nghĩa Chú Đại Bi đơn giản và dễ hiểu nhất

Giai thich y nghia Chu Dai Bi don gian va de hieu nhat 1

(Lichngaytot.com) Chú Đại Bi có ý nghĩa gì, những câu tụng niệm các Phật tử duy trì hàng ngày có ý nghĩa như thế nào, điều không phải ai cũng tỏ tường.
 
Về tâm linh, trong các vị Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát là vị được kính ngưỡng bởi tấm lòng từ bi hỉ xả, cứu khổ cứu nạn, dang tay đón chúng sinh khỏi khổ ải.

Bài Chú Đại Bi mỗi khi được tụng lên như hồi chuông thức tỉnh con người thoát khỏi u mê, tối tăm, đày ải, tiến tới cảnh giới của thanh tịnh và an lành. 


Tụng Đại Bi thần chú thường dùng bản tiếng Phạn, khá khó nhớ, Lịch Ngày Tốt xin giải thích ý nghĩa chú Đại Bi, giải thích nội dung của từng câu để hiểu, dễ nhập tâm hơn.
 
noi dung chu dai bi
 
1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương.
 
2. Nam mô a rị da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp chưa thiện.
 
3. Bà lô yết đế thước bát ra da – Bồ Tát Quan Thế Âm ánh sáng soi rọi, tỏa chiếu muôn nơi, thấu suốt nỗi đau khổ của chúng sinh để kịp thời cứu nhân độ thế.

tung chu dai bi
 
4. Bồ đề tát đỏa bà da – Bồ Tát mang binh tướng cõi trời tới cứu giúp chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ giải thoát chúng sinh khỏi u minh.
 
5. Ma ha tát đỏa bà ha – con xin hành lễ trước các vị Bồ Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ, tự giải thoát chính mình và giúp đỡ chúng sinh đi theo con đường giải thoát.
 
6. Ma ha ca lô ni ca da – con xin cúi đầu hành lễ, hướng tâm đọc Chú Đại Bi với lòng thành kính.

y nghia cua chu dai bi
 
7. Án – thần chú tổng hợp mười pháp môn vi diệu, quy phục tất cả ma quỷ thần khiến Chú Đại Bi phát huy được sức mạnh giáo hóa với muôn loài.
 
8. Tát bàn ra phạt duệ – Tự Tại Thế Tôn, câu chú tụng lên sẽ có Tứ Đại Thiên Vương tới hộ pháp, bảo vệ.
 
9. Số đát na đát tả – thỉnh cầu sự ngượng nguyện của Tam Bảo, tập hợp chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp.

giang giai chu dai bi
 
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị da – con xin cúng kính hành lễ sự vô ngã của các vị thánh giả.
 
11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà – nơi Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện phát tâm từ bi.
 
12. Nam mô na ra cẩn trì – con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ với sự bảo hộ thiện ái của chúng Bồ Tát.
 

giang giai chu dai bi
  
13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế – ánh sáng soi rọi khắp nơi của tâm từ bi vừa mạnh mẽ vừa lâu dài, đủ sức cảm hóa chúng sinh.
 
14. Tát bà a tha đậu du bằng – tâm bình đẳng, vô lo vô nghĩ, xuất phát điểm của chúng sinh như nhau, đối với nhau bằng sự hòa ái.
 
15. A thệ dựng – không có pháp nào có thể so sánh với pháp này, ca ngợi tinh thần soi sáng của Chú Đại Bi.
16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già – Đại thân tâm Bồ Tát, Đại Sĩ, Thế Tôn.
 
17. Ma phạt đạt đậu – con xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát mở lòng từ bi cứu rỗi chúng sinh, xin các Ngài là thần ở cõi trời và là bạn ở trần gian để hộ trì thiện pháp đạt được thành tựu.
 
18. Đát điệt tha – án – thủ ấn, khai mở con mắt trí tuệ để khiến quỷ thần đều phải kính sợ, xa rời ác nghiệp.
 

chu dai bi
 
19. A bà lô hê – dùng trí tuệ để quan sát và cảm nhận tiếng kêu than của chúng sinh mười phương.
 
20. Lô ca đế – Thế tôn, hợp với câu trên thành A bà lô hê Lô ca đế – Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát.
 
21. Ca ra đế – người có tấm lòng từ bi cứu giúp chúng sinh khỏi đau khổ bi ai.
 
22. Di hê rị – con nguyện tuân theo những lời giáo hóa của Quan Thế Âm Bồ Tát để tu hành.
 
23. Ma ha bồ đề tát đỏa – công đức viên mãn, giác ngộ của Bồ Tát vun trồng thành hạnh lành.
 
24. Tát bà tát bà – hành trì ấn pháp mang tới an lạc thái hòa cho tất cả chúng sinh.
 
25. Ma ra ma ra – thuận duyên tu hành, mọi việc đều như ý.
 
26. Ma hê ma hê rị đà dựng – lời không cần nói ra ý cũng đạt tới cảnh giới vi diệu. 
 
27. Cu lô cu lô yết mông – sự mầu nhiệm của Chú Đại Bi không có điểm dừng, không có giới hạn, công đức vô lượng.
 
28. Độ lô độ lô, phạt già ra đế – tu tập hành trì có thể vượt qua sinh tử, giải thoát bản thân khỏi luân hồi, tìm tới nơi an lạc và sáng suốt.
 
29. Ma ha phạt già da đế – pháp và đạo là hai chân lý vượt lên trên mọi thứ, là tối thắng ở đời.
 
30. Đà la đà la – tâm lượng chúng sinh, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu nạn chúng sinh bằng nước Cam Lồ.
 

y nghia chu dai bi
 
31. Địa lỵ ni – tịnh diệt, diệt hết mọi ác niệm, trở về tâm thuần khiết.
 
32. Thất phật ra da – hướng ánh sáng vào bên trong con người để soi sáng tâm tưởng, biết rõ lòng mình.
 
33. Giá ra giá ra – mệnh lệnh thúc giục khắp cõi cùng tuân theo pháp lệnh.
 
34. Ma ma phạt ma la – nhấn mạnh hành động sẽ có kết quả, con người theo đúng đạo tu hành sẽ đạt được công đức.
 
35. Mục đế lệ – giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ, chướng ngại và bi ai.
 
36. Y hê y hê – thuận giao, tự nguyện tuân theo giáo hóa mà không chút khiên cưỡng, mở rộng tâm hồn để hưởng thụ giáo lý.

 
37. Thất na thất na – đại trí tuệ như ánh dương sáng chói, rực rỡ đưa con người thoát khỏi vô minh tăm tối. 
 
38. A ra sam Phật ra xá lợi – cỗ xe đại pháp của Phật luân chuyển, đưa giáo lý tới khắp chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại.
 
39. Phạt sa phạt sâm – hoan hỉ giảng, hoan hỉ nói, hoan hỉ nghe, lúc nào cũng giữ tâm hoan hỉ.
 

giang chu dai bi
 
40. Phật ra xá da – tâm giác ngộ giáp lý trở nên cao quý, sáng suốt hơn.
 
41. Hô lô hô lô ma ra – tùy tâm nguyện mà hành trì, tu pháp nào sẽ hưởng thụ công đức của pháp đó, như ý đạt nguyện vọng.
 
42. Hô lô hô lô hê rị – lòng không khởi niệm, mọi vọng tưởng đều mất đi, trở thành người có lực tự tại rất mạnh.

giai thich chu dai bi de hieu
 
43. Ta ra ta ra – thần lực mạnh mẽ kiên cố, có thể phá hủy và hàng phục ma đạo.
 
44. Tất lỵ tất lỵ – dũng mãnh vượt chướng ngại, vượt lên mọi khó khăn và cát tường trên đường tiến tới nghiệp lành.
 
45. Tô rô tô rô – nước cam lồ thần kì có thể mang tới nhiều điều tốt lành, cứu rỗi chúng sinh.

giai thich chu dai bi don gian
 
46. Bồ đề dạ – Bồ đề dạ – Giác tâm, mở tâm Bồ Đề để ngộ đạo, kiên cường vững chí với tâm Bồ Đề mới tu thành chính đạo.
 
47. Bồ đà dạ – Bồ đà dạ – giác ngộ trí tuệ, dùng trí tuệ để tiến tới chân tu.
 
48. Di đế rị dạ – tâm đại từ đại bi, che chở bảo hộ cho muôn loài chúng sinh.

noi dung chu dai bi de hieu
 
49. Na ra cẩn trì – Thiên Hộ đứng đầu các bậc Thánh Hiền, luôn che chở và bảo hộ cho chúng sinh.
 
50. Địa lỵ sắt ni na – bảo kiếm hàng ma phục yêu, dùng để trừng phạt những loài ma quỷ không quy phục chính pháp.
 
51. Ba da ma na – thành tựu xứng đáng với danh tiếng và đức hạnh tu hành.

cat nghia chu dai bi
 
52. Ta bà ha – niệm câu chú này sẽ được hưởng đầy đủ: thành tựu, cát tường, viên mãn, trừ tai và vô trú.
 
53. Tất đà da – mọi sở cầu sở nguyện đều được thành toàn, mọi hành động làm ra đều viên mãn, mang tới thành tựu, được khen ngợi và tán dương.
 
54. Ta bà ha – – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 

noi dung chu dai bi
 
55. Ma ha tất đà da – hành giả đạt được thành tựu to lớn và viên mãn.
  
56. Ta bà ha – hợp với các câu trên thành Tất đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Pháp bảo của nhà Phật.
 
57. Tất đà du nghệ – mọi thành tựu lợi ích đều chỉ là hư vô.
 
tri tung chu daibi
 

58. Thất bà ra dạ – nơi mà bản thân được tự tại và công đức vô lượng.

 
59. Ta bà ha – hành giải có thể lấy châu báu ẩn giấu trong lòng đất để làm lợi cho chúng sinh.
 
60. Na ra cẩn trì – dùng sự đại từ bi bảo hộ, che chở cho chúng sinh.
 

giai thich chu dai bi
 
61. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 
62. Ma ra na ra – tiễu trừ mọi bệnh tật và chướng nạn.
 
63. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 

giai nghia chu dai bi_1
 
64. Tất ra tăng a mục khư da – dùng hết sức mình bảo hộ chúng sinh, không từ bỏ bất cứ việc gì.
 
65. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ – dùng vô số phương thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh.
 

niem chu dai bi_1
 
67. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 
68. Giả kiết ra a tất đà dạ – hàng phục ma oán, phát ra âm thanh chấn động để bất cứ loại ma nào đều phải quy phục. 
 
69. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 

tung chu dai bi_1
 
70. Ba đà ma yết tất đà dạ – thành tựu vô lượng, công đức siêu việt.
 
71. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 
72.  Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ – Quan Thế Âm Bồ Tát dùng pháp ấn giúp chúng sinh không còn sợ hãi mọi lúc mọi nơi.
 

doc chu dai bi
 
73. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 
74. Ma bà lợi thắng yết ra da – đức hạnh của bậc đại anh hùng Quan Thế Âm Bồ Tát
 
75. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 

y nghia tot cua chu dai bi
 
76.  Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin kính cẩn quy y Tam bảo, dâng hết tâm thân lẫn tính mạng để quy y cửa Phật.
 
77. Nam mô a lị da – con xin quy y với tất cả các bậc thánh giả, thánh hiền.
 
78. Bà lô kiết đế – quán tức là giác ngộ.
 

hieu chu dai bi
 
79. Thước bàn ra da – kết hợp với câu trên là danh xưng Quán Thế Âm Bồ Tát.
 
80. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên.
 
81. Án tất điện đô – hành giả được hưởng an lạc và yên tĩnh, công đức viên mãn.
 

tung niem chu dai bi hang ngay
 
82. Mạn đà ra – pháp hội của hành giải nhất định đạt được thành tựu.
 
83. Bạt đà da – toại tâm viên mãn, tùy theo tâm nguyện mà đạt được như ý.
 
84. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên. 
 
Trên đây Lịch Ngày Tốt đã giải thích ý nghĩa Chú Đại Bi đơn giản, dễ hiểu. Mong rằng thông qua bản giải nghĩa đơn giản này bạn đọc có thể hiểu hơn về từng câu chú, qua đó tu tập, rèn luyện một cách sâu sắc hơn, cuộc đời bình an, viên mãn, công đức vô lượng. 
 

Tin cùng chuyên mục dành cho bạn:

Đánh giá bài viết
Avatar

admin

About Author

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

30 cau noi cua Thien su Thich Nhat Hanh giup ban song hanh phuc hon 1
Tâm Linh

30 câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh giúp bạn sống hạnh phúc hơn

Có hàng ngàn bí kíp chúng ta có thể vận dụng để sống một cuộc đời hạnh phúc. Với 30
Ngay via Than Tai 2023 co 4 khung gio DAI LOC de tien hanh le cung vi Than chu quan tien bac 1
Tâm Linh

Ngày vía Thần Tài 2023 có 4 khung giờ ĐẠI LỘC để tiến hành lễ cúng vị Thần chủ quản tiền bạc

(Lichngaytot.com) Hàng năm, cứ nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng là các hộ kinh doanh, buôn bán tất bật chuẩn